INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Práce geodetů jsou nepostradatelné v jakémkoli odvětví stavebních činností. Může se jednat o drobné stavby rodinných domů i velké developerské projekty, liniové stavby, inženýrské sítě atd. Pro naše klienty zajišťujeme komplexní geodetický servis počínaje tvorbou bodového pole, vytyčování dle projektové dokumentace až po vyhotovení dokumentace skutečného provedení.

Zaměření pozemku - mapové podklady

Pro přípravu projektové dokumentace potřebuje projektant nejen aktuální zákres hranic pozemku dle katastru nemovitostí, ale také přesný zákres inženýrských sítí, polohopisné a výškové zaměření stávajícího stavu pozemku včetně vrstevnicového plánu s návazností na okolní situaci. Výsledný elaborát mapového podkladu dodáme v digitální podobě ve formátech, se kterými pracují všichni projektanti (DWG, DXF, DGN, PDF). Na přání můžeme dodat i prostorový 3D model terénu.

Zaměřením pozemku v tomto případě tedy rozumíme vyhotovení polohopisného a výškopisného zaměření se zákresem hranic pro další účely projektování. Zaměření pozemku se ve smyslu vytyčení hranic pozemku je jiný geodetický úkol obsahující svou vlastní problematiku zvláště u starých katastrálních map. Cena za zaměření pozemku je závislá a mnoha faktorech a nedá se obecně vztáhnout na jednotku plochy.

V případě rekonstrukce stávajícího objektu a potřeby zaměření stavebních konstrukcí využíváme unikátní technologie 3D mobilního laserového skenování, která umožňuje tvorbu klasické 2D dokumentace a 3D modelování. Hlavní výhodou této technologie je rychlost vyhotovení a zaměření všech detailů objektu v nejvyšší přesnosti, které není možné standardními metodami obsáhnout.


Vytyčení veškerých staveb a hranic pozemků

Provádíme veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví na projektech rodinných domů, rozsáhlých bytových či kancelářských komplexů, liniových staveb, inženýrských sítí atd. Dle projektové dokumentace nebo vyjádření správce inženýrských sítí vyznačíme v terénu polohové i výškové určení daného prvku, a to vždy v požadované přesnosti. Vytyčovací práce provádíme nejmodernějšími metodami a strojovým vybavením zaručující vysokou finanční efektivitu prací a dosažení nejvyšší možné přesnosti.


Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí každé realizované stavby je vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a to vždy dle požadavku zákazníka a v souladu s platnou směrnicí příslušné instituce, na kterou se dokumentace předává. U zakázek malého rozsahu se jedná zejména o dokumentaci skutečného provedení s předáním na IPR Praha nebo inženýrských sítí příslušným správcům. U zakázek většího rozsahu se jedná například o skutečné provedení svislých a vodorovných konstrukcí, výtahových šachet, fasádních a konstrukčních prvků atd. Dokumentace skutečného provedení je vždy ověřena razítkem a podpisem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.


Zajištění funkce odpovědného geodeta

Naši úředně oprávnění zeměměřičští inženýři zajistí činnost odpovědného geodeta dodavatele stavby pro generální dodavatele staveb či subdodavatele stavebních prací. Zajistíme geodetické činnosti od převzetí vytyčovací sítě – kontrolu této sítě, či vybudování vytyčovací sítě. Následné vytyčení veškerých stavebních prvků až po zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dále pro investory nabízíme službu odpovědného geodeta investora. Kdy provádíme kontrolní činnosti pří výstavbě a vyhodnocení těchto kontrolních měření. Jde o revize geodetických podkladů před samotným započetím výstavby. Vyhotovení bodového pole stavby, či kontrolní přeměření této vytyčovací sítě. Kontrolní zaměřování skutečného provedení stavby a vyhodnocování odchylek od projektu. Konzultační a poradenskou činnost investorovi. 


Digitální technické mapy (DTM) - tvorba a údržba

V součinnosti s investory realizujeme zaměření areálů závodů, měst a obcí. V kombinaci měření s již stávajícími daty,  převádíme do výkresové struktury dle požadavku směrnice investora. Zajišťujeme i údržbu DTM – aktualizace této mapy.


Kontrolní zaměření stavebních objektů

Zejména v rámci  realizace velkých stavebních projektů a vodních děl je obvyklé provádění kontrolních měření objektů. Sleduje se deformace stavebních konstrukcí vlivem postupující výstavby nejpřesnějšími dostupnými metodami.


Inženýrské sítě - zaměření a vyhledávání

V případě napojení na stávající inženýrské sítě nebo z obavy o jejich poškození provádíme detekci, případně vytyčení sítí dle podkladů správců IS. Dokumentace skutečného provedení vyhotovíme v souladu s předpisy příslušného správce IS. V případě potřeby vytyčíme a zaměříme inženýrské sítě ve zrychleném režimu zpracování.


Měření a výpočty kubatur

Pro potřeby ocenění dodávek subdodavatelů nebo projekčních prací provádíme zaměření a výpočty kubatur deponií, výškových úrovní terénu při výstavbě apod. Zaměření provádíme standardními metodami, nebo pomocí mobilního 3D skeneru. Výsledným produktem může být tedy nejen klasický geodetický výstup s vypočtenou hodnotou kubatury, tak i 3D model a mračno zaměřených bodů. Pomocí moderních metod skenování můžeme rychle a přesně provádět pravidelný monitoring na denní bázi.