KATASTR NEMOVITOSTÍ

Již od roku 1993 našim spokojeným klientům poskytujeme komplexní servis při řešení problematiky katastru nemovitostí. Garantujeme rychlý a osobní přístup při řešení Vaší zakázky, ať se jedná o tvorbu geometrických plánu, vytyčení hranic pozemků či třeba při řešení vlastnických sporů.  

Vytyčení hranic pozemků, identifikace parcel

Vytyčením hranic pozemků se rozumí vyznačení lomových bodů hranic v terénu dle stavu katastru nemovitostí, respektive obnovení dřívějších geodetických činností. Podkladem pro vytyčení jsou výsledky dřívějších zeměměřických činností uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště, katastrální mapa a další dokumentace.

Při vytyčení se lomové body trvale označí předepsaným způsobem, tj. plastovými hraničními znaky, hřeby apod. Součástí vytyčení může být geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, včetně souhlasného prohlášení vlastníků


Poradenství v KN

Nemáte jistotu při řešení problematiky vlastnictví a hranic pozemků? Pro naše klienty zajišťujeme odborné poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí. Zastupujeme klienty při jednáních s katastrálním úřadem, a také při řešení vlastnických sporů a realizaci investičních a developerských akcí. Nebojte se nás kontaktovat, můžete si domluvit osobní setkání s naším odborníkem v oblasti katastru nemovitostí a realitní činnosti s dlouholetou zkušeností na českém trhu.


Geometrický plán - novostavby, hranice, věcná břemena

Změna v evidenci katastru nemovitostí zpravidla vyžaduje tvorbu geometrického plánu. Ten je definován Katastrálním zákonem jako neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán jako takový tedy neslouží sám o sobě jako listina pro zápis do katastru, ale je přílohou smlouvy či rozhodnutí státního nebo územního orgánu, kterým se zápis do katastru provádí.

Geometrický plán je tedy podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není nijak omezena. K omezení platnosti již vyhotoveného geometrického plánu dochází pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán geodet vyhotovuje vždy, když na části dojde pozemku ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí. 

V případě stavby se geometrický plán vypracovává pro budovy pevně spojené se zemí jejichž výměra je minimálně 16 m2. Toto platí pro budovy samostatně stojící. U všech typů přístaveb na výměře nezáleží a geometrický plán je nutné vyhotovit vždy.

Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

Geometrický plán potřebujete k účelu:

  • rozdělení pozemku
  • změny hranice pozemku
  • vyznačení budovy
  • vyznačení věcného břemene
  • vyznačení práva stavby
  • doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru