BIM (NEJEN) V GEODÉZII

Co je BIM? Je to informační model budovy, anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management. BIM je metoda práce, která je založena na principu správy databázového modelu budovy od projektování, přes výstavbu až ke správě budovy. Metoda BIM nachází uplatnění během celého životního cyklu stavbu. Naše společnost je od roku 2016 členem Odborné rady pro BIM (czBIM). Aktivně se snažíme o propagaci BIM procesů na území ČR.

Obecně o BIMu

Informační model budovy, anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, tedy zkráceně BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti. BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu.

Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM nabízí řešení pro návrh, vizualizaci, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

Přechod na BIM je spojený s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií, které umožní BIM modely vytvářet a využívat. BIM přináší množství pozitiv, jako např.:

  •    úsporu nákladů a času počítané za celý životní cyklus stavebního díla
  •    zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu
  •    zlepšení kontroly stavebního procesu
  •    zlepšení kvality výsledného díla
  •    zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím 
  •    ochranu životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu
  •    snadnější možnost zpracování variant

Zaměření objektů metodou BIM

BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti. Prvotním podkladem pro projekt je zaměření stávajícího stavu objektů, jedná-li se o rekonstrukci. Či zaměření terénu, pokud jde o projekt novostaveb. Sběr dat může být buď klasickou metodou geodézie, či v dnešní době již velice často využívaným skenováním objektů. Při skenování rychlostí  cca 40.000 bodů za vteřinu nasbíráme mračna bodů ve 3D. Z těchto mračen bodů se následně modeluje objekt ve 3D. Naše společnost pracuje v ArchiCADu. Do tohoto modelu lze zadávat veškeré známě informace o stavbě, materiálu a mnoho dalšího a tvořit 3D informační model. Tento model pak slouží architektům, projektantům, stavebním firmám jako prvotní podklad pro jejich práci v BIM projektování. Samozřejmě z těchto modelů lze exportovat klasické 2D digitální výstupy půdorysů, řezů a pohledů, lze exportovat tabulky místností, materiálů, veškeré informace, které do modelu zadám.

Poptat službu


BIM při projektování

Projektování, výstavba a správa. Tři zásadní etapy životního cyklu každé stavby. Tyto fáze však v každodenní praxi fungovaly a mnohdy stále ještě fungují příliš izolované jedna od druhé. To představuje ve výsledku ztrátu informací a neefektivitu během všech fází existence stavby. Metoda BIM si v tomto ohledu klade ambiciózní cíle. Klade důraz na spolupráci všech účastníků stavebního řetězce.


BIM ve výstavbě

Co konkrétně BIM přináší do výstavbového procesu a jak lze s informačním modelem pracovat přímo na staveništi? Jaké klade BIM požadavky na stavební firmu a její zaměstnance?


BIM při správě budovy

O budovu je potřeba se starat, péče o ní je tak nejzásadnější etapou fáze životního cyklu stavby. V této etapě budova spotřebovává nejvíce finančních prostředků a zároveň se v této fázi ocitá výrazně déle než v předchozích etapách projektování a výstavby. Třetí fázi nazýváme většinou správou, neboť budovu investor nebo jím pověřená firma či osoba spravují z jediného důvodu: aby ji mohli užívat. Správa budovy by tedy měla zajišťovat její bezproblémové užívání.