Audit pozemku

Prověříme pozemek z hlediska katastru nemovitostí, zdali nejde o duplicitní vlastnictví, zda-li pozemek nemá jinou vadu omezující práva. Ověříme polohu vlastnických hranic pozemku v terénu. Prověříme pozemek z hlediska památkové ochrany, omezení z hlediska životního prostředí, využití pozemku, existence inženýrských sítí a jejich předpokladu připojení, souladu územního plánování a jeho regulativ s vaší plánovanou stavbou, technických předpokladů připojení na inženýrské sítě a existence věcných břemen.