Vytyčení hranic pozemků, identifikace parcel

Vytyčením hranic pozemků se rozumí vyznačení lomových bodů hranic v terénu dle stavu katastru nemovitostí, respektive obnovení dřívějších geodetických činností. Podkladem pro vytyčení jsou výsledky dřívějších zeměměřických činností uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště, katastrální mapa a další dokumentace.

Při vytyčení se lomové body trvale označí předepsaným způsobem, tj. plastovými hraničními znaky, hřeby apod. Součástí vytyčení může být geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, včetně souhlasného prohlášení vlastníků