POPTÁVÁM GEODETICKÉ PRÁCE

Specifikujte prosím jakou činnost poptáváte (např. geometrický plán, vytyčení pozemku, atd.) a dále uveďte katastrální území, čísla dotčených pozemků a termín dodání služby.

ZAMĚŘENÍ OBJEKTŮ METODOU BIM

Prvotním podkladem pro projekt je zaměření stávajícího stavu objektů. Měření realizováno 3D laserovým skenováním. Následně zpracujeme 3D model. Možno objednat jen mračno bodů či komplet 3D model | BIM.

GEODETICKÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S NÁKUPEM A PRODEJEM POZEMKU

Rozklikněte a vyberte požadovanou činnost. Geodetické služby jsou zelené. Ostatní služby jsou šedivě, ale i ty můžete poptat.

Najdeme pozemek

Díky znalosti prostředí a úzkým kontaktům v segmentu prodeje realit můžeme dlouhodobě sledovat trh nabízených nemovitostí a v pravý čas Vás upozornit na pozemek dle Vašich představ, který byste v běžné inzerci jen těžko dohledali. Pozemek budeme dlouhodobě vyhledávat dle Vámi zadaných parametrů.

Audit pozemku

Prověříme pozemek z hlediska katastru nemovitostí, zdali nejde o duplicitní vlastnictví, zdali pozemek nemá jinou vadu omezující práva. Ověříme polohu vlastnických hranic pozemku v terénu, omezení z hlediska památkové ochrany, životního prostředí, využití pozemku, existence inženýrských sítí a jejich předpokladu připojení, souladu územního plánování a jeho regulativ s vaší plánovanou stavbou, technických předpokladů připojení na inženýrské sítě a existence věcných břemen.

Vytyčení hranic pozemku

Před nákupem pozemku či jeho prodejem doporučujeme kontrolně zaměřit či vytyčit neznatelné vlastnické hranice.

Geometrický plán

V případě oddělení části pozemku ke koupi či k prodeji je potřeba vyhotovit geometrický plán. Geometrický plán může být i k vyznačení věcného břemena, či zpřesnění vlastnických hranic. Tento geometrický plán je následně ověřen katastrálním úřadem.

Katastr nemovitostí

Zajistíme výpis z katastru nemovitostí, opisy smluv vztahující se k pozemku, poslední kupní smlouvy a geometrické plány.

Koupě pozemku

Budeme při vás stát i při koupi tohoto pozemku. Revize kupních smluv, revize smluv o úschově finančních prostředků a listin. Celým procesem vás provedeme. Z řad našich odborníků vám lze zajistit i financování tohoto nákupu.

GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ

Rozklikněte a vyberte požadovanou činnost. Geodetické služby jsou zelené. Ostatní služby jsou šedivě, ale i ty můžete poptat.

Tvorba mapových podkladů pro projekt

Provedeme polohové a výškové zaměření pozemku a okolí pozemku včetně situace vjezdu a její návaznosti na dopravní situaci. Zaměření odevzdáme standardně ve formátu DWG či DGN se zákresem katastrálních hranic. Celé zaměření připojeno na souřadnicový a výškový systém S-JTSK a Bpv. Jsme připraveni zaměřit i specifická přání objednatele, architekta, či projektanta.

Zákres sítí do mapy

V rámci přípravy projektové dokumentace za Vás zajistíme vyjádření o existenci od všech správců inženýrských sítí v lokalitě a průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě.

Geologický průzkum a měření radonu

Zajistíme geologický průzkum a měření radonu.

Projekt

Z řad našich spolupracovníků Vám můžeme doporučit/zajistit veškeré projekční práce.

Vyřízení vyjádření dotčených orgánů pro sp

Převezmeme zaVás veškerou agendu spojenou se získáním všech povolení nutnou pro vaši plánovanou stavbu nebo projekt. Jsou to zejména souhlasné prohlášení a rozhodnutí úřadů nutná k zahájení stavby rodinných domů.

Vyřízení vyjádření dotčených správců sítí pro sp

Zajistíme vyjádření o existenci inženýrských sítí v lokalitě a průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě.

Stavební povolení

Převezmeme veškerou agendu a zajistíme stavební povolení.

GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI STAVBĚ A KOLAUDACI

Rozklikněte a vyberte požadovanou činnost. Geodetické služby jsou zelené. Ostatní služby jsou šedivě, ale i ty můžete poptat.

Výběr stavební firmy

Z řad našich spolupracujících firem Vám můžeme doporučit/zajistit veškeré dodavatele stavebních prací.

Vytyčení hranic pozemku

Před výstavbou domu provedeme vytyčení vlastnických hranic pozemku dle podkladů z katastru nemovitostí. Sezveme dotčené vlastníky vytyčené hranice. Následně se dá realizovat oplocení bez případných sousedských sporů v budoucnosti.

Vytyčení polohy domu

Dle schválené projektové dokumentace provedeme vytyčení domu na stavbě. Vytyčení může realizovat pouze úředně odpovědný zeměměřičský inženýr (ÚOZI).

Stavba

Z řad našich spolupracujících firem Vám můžeme doporučit/zajistit veškeré dodavatele stavebních prací.

Geodetické činnosti při výstavbě

Zejména pro stavby většího rozsahu provedeme podrobné vytyčování v průběhu stavby, kontrolní měření daných prvků a svislostí konstrukcí, měření a výpočty kubatur.

Skutečné provedení stavby

Provedeme zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vždy dle požadavku zákazníka a v souladu s platnou směrnicí příslušné instituce, na kterou se dokumentace předává. V Praze je to například dokumentace pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, výkres definičního bodu stavby a výkres adresního místa stavby.

Geometrický plán

Vyhotovíme geometrický plán pro potřeby zápisu budovy do katastru nemovitostí. Vyhotovíme další potřebnou geodetickou dokumentaci nutnou pro kolaudační řízení.

Kolaudace

Koordinace veškeré dokumentace po ukončení stavebních prací vedoucí k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu s užíváním stavby. Následné zažádání o přidělení čísla popisného a zajištění vkladu budovy do katastru nemovitostí.

GEODETICKÉ ČINNOSTI SPOJENÉ SE SPRÁVOU BYTOVÉHO DOMU

Rozklikněte a vyberte požadovanou činnost. Zeleně jsou geodetické služby, šedivě naše ostatní služby, které můžete také poptat..

STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stávající stav budov zaměříme a zpracujeme dle Vašeho osobního přání s výstupem formátu výkresů DWG, DXF či DGN, případně dle Vámi zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu. V drtivé většině případů dnes používáme výhradně metodu 3D skenování, která je v terénu velmi rychlá a minimálně tak časově zatěžuje místo sběru dat. Zpracování ve 2D či 3D modely budov.

PASPORT BUDOVY

V oblasti prostorové evidence prvků nabízíme standardizované moduly pasportu budov. Provedeme-li pasport budov metodou 3D skenování, můžeme kdykoliv budoucnu zpracování rozšířit do formy tradičního stavebního zaměření. Pasport budov standardně dodáváme v měřítku 1 : 100

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Je dokument, kterým se budova rozdělí na bytové a nebytové jednotky. Přesně zaměříme podlahovou plochu jednotek a jednotky jako celek. Zajistíme vypracování smluv o převodu jednotek a vklad do katastru nemovitostí, založení společenství vlastníků. Či nabízíme pouze zaměření a vyhotovení grafické přílohy k tomuto prohlášení.