Geometrický plán - novostavby, hranice, věcná břemena

Změna v evidenci katastru nemovitostí zpravidla vyžaduje tvorbu geometrického plánu. Ten je definován Katastrálním zákonem jako neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán jako takový tedy neslouží sám o sobě jako listina pro zápis do katastru, ale je přílohou smlouvy či rozhodnutí státního nebo územního orgánu, kterým se zápis do katastru provádí.

Geometrický plán je tedy podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není nijak omezena. K omezení platnosti již vyhotoveného geometrického plánu dochází pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán geodet vyhotovuje vždy, když na části dojde pozemku ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí. 

V případě stavby se geometrický plán vypracovává pro budovy pevně spojené se zemí jejichž výměra je minimálně 16 m2. Toto platí pro budovy samostatně stojící. U všech typů přístaveb na výměře nezáleží a geometrický plán je nutné vyhotovit vždy.

Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

Geometrický plán potřebujete k účelu:

  • rozdělení pozemku
  • změny hranice pozemku
  • vyznačení budovy
  • vyznačení věcného břemene
  • vyznačení práva stavby
  • doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru